Начало
  Местоположение
  За Проекта
  Собственост
  Контакти

 

 

Инжинерна инфраструктура

    

Водоснабдяване
Съгласно становище от "Софийска вода" АД и приложената скица, североизточно на терена минават трасетата на:

- стоманен водопровод ф 630 мм - главен довеждащ водопровод за селата Горни и Долни Лозен и прилежащите територии.
- етернитов водопровод ф200 мм, захранващ само консуматори в бившия стопански двор на Горни Лозен.

Двата водопровода се захранват от помпена станция за питейни води "Панчарево" посредством отклонения от водопровод ф900 мм.
Предвижда се захранване с питейна вода на бъдещата мрежа от реконструираната част от водопровод ф200 мм по шосето за Горни Лозен.

Канализация
В близост до терена няма съществуваща канализационна мрежа. До изграждане на външен колектор и присъединяване на канализационната мрежа ще се реализира разделна канализационна система.

Битовите отпадъчни води от жилищната и обслужващата част, чрез битова площад кова и битова улична канализация, ще се транспортират и третират в модулни пречиствателни станции, разположени в близост до източното дере. Пречистените води ще се отвеждат в близкото дере.

Модулните пречиствателни станции трябва да отговарят на изискванията на европейските норми. Пречистената вода може да бъде заустена във водоприемник II категория (река, дере) или може да се използва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчукови градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Дъждовните води ще се отвеждат в съществуващите дерета в източна и западна посока. Деретата са естествен приемник на повърхностните води в момента. Проектът за вертикално планиране следва естествения терен и отвеждането на дъждовните води в деретата не нарушава естествените им водосбори.

По улиците в посока изток-запад ще се изгради дъждовна канализация, която следва наклона на улиците и ще отводнява и уличните платна.
За оползотворяване на дъждовната вода в кварталите могат да се изградят резервоари, като водата ще се използва за поливане на зелените площи и измиване на улиците.

Открити водни течения
Трасето на западната улица попада върху трасето на съществуващото дере. По технически и екологични причини не е целесъобразно неговото покриване, поради което се предвижда открита облицована корекция на дерето, задължително осигуряваща стабилност на откосите и дъното.

 

Електро
Бъдещият инвестиционен проект ще определи петната за трафопостове с транспортен достъп откъм улицата за 24 часово обслужване от експлоатиращото предприятие. От трафопостовете ще се изгради тръбна мрежа и чрез кабели ниско напрежение с подходящо сечение ще се захранят обектите.

Необходимо е изграждането на довеждащата мрежа от подстанция 110/20 kV от минимум 3 (три) захранващи електропровода за основно захранване и 1 (един) за резервно, като се използва и съществуващата мрежа в района за резервиране. Подадено е заявление до компетентния орган за указване начина на захранване на територията с необходимата електроенергия.

Газификация

Газоподаването към обектите е предвидено от вече изграден уличен газопровод, собственост на газоразпределителното предприятие.
Предвижда се вътрешната газоснабдителна улична мрежа да се изпълни до газорегулаторни съоръжения пред всяка сграда от газоснабдителното дружество за негова сметка.
Схемата е разклонен тип газопроводна мрежа с индивидуално газоподаване до всяко жилище.