Начало
  Местоположение
  За Проекта
  Собственост
  Контакти

 

 

Подробен устойствен план

   

Обща част
Подробният устройствен план (ПУП) е изработен въз основа на Решение на Столичен общински съвет № 826/26.07.2007 г. и допускане на Главния архитект на София № 171-92-00-55/07.08.2007 г.

Планът обхваща местността Орлова круша, с. Горни Лозен, граничеща от изток и запад с естествени водосбори (дерета), от север с шосето за с.Горни Лозен и от юг с неурегулиран имот, собственост на двете компании.

В обхвата на плана са включени и два поземлени имота, собственост на трети лица, които са отбелязани на плана за застрояване със светло жълт цвят. УПИI, квЗ (със светло син цвят) е продаден на американски инвеститор за изграждане на училище. За притежаваните от двете компании 166 600 кв.м в плана са отредени 12 урегулирани поземлени имота (УПИ), попадащи в шест квартала.

План за регулация
При изработването на плана за регулация е следван принципът новопроектираната улична мрежа максимално да следва естествения релеф на местността. В съответствие с ОУП на град София, връзката на новопроектираната улична мрежа се осъществява на две места с шосето за Горни Лозен с цел оптимално обслужване на района в комуникационно отношение.

Съгласно регулационния план, урегулираните поземлени имоти са с площи от 2000 до 20 000 кв.м.

В новопроектираната улична мрежа попадат около 10% от площта на поземлените имоти.

 

Вертикална планировка
Релефът на територията е с равномерен наклон от юг на север и странично към граничните дерета.

С план схемата за вертикално планиране са решени надлъжните наклони на уличната мрежа, посоката на оттичане на повърхностните води и е доказана състоятелността на новопроектираните улици във вертикално отношение. Изработени са надлъжните профили на новопроектираните улици. При определяне на височинното положение на улиците, алеите и съоръженията на пътно-транспортната мрежа са отчетени максимален надлъжен наклон -12% и минимален такъв - 0.5%

План за застрояване
Планът за застрояване, съобразен с ОУП на град София, включва следните устройствените зони:

Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо). В тази зона попада УПИ І, кв.8 с площ 6 037 кв.м. Максимално допустими устройствени показатели:

- височина - 12 кота корниз
- плътност на застрояване - 50%
- Кинт - 1.5
- озеленени площи min 40%
- min 10% от УПИ е с висока дървесна растителност

Функционалното отреждане на УПИ в тази зона е за "офиси, административни и търговски дейности и друго обществено и делово обслужване".

Жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), която зона след влизане в сила на изменението на Общия устройствен план на град София на 16.12.2009 г. е променена в "Жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания (Жм2)" (отразена в приложените визи) с максимално допустими устройствени показатели:

- височина - 10 кота корниз
- плътност на застрояване - 30%
- Кинт - 1
- озеленени площи min 60%
- min 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност

Функционалното отреждане на УПИ в тази зона е за "жилищно строителство"

В тази зона попадат УПИ І от кв.1 с площ 20 186 кв.м, УПИ ІІ от кв.5 с площ 17939 кв.м, УПИ ІV от кв.5 с площ 19 279 кв.м, УПИ І от кв.6 с площ 14 724 кв.м, УПИ ІІІ от кв.6 с площ 2082 кв.м, УПИ І от кв. 4 с площ 14710 кв.м, УПИ ІІІ от от кв.7 с площ 12 404 кв.м и УПИ ІІІ от кв. 7 с площ 2284 кв.м.

Вилна устройствена зона (Жв). Максимално допустими устройствени показатели:

- височина - 8.5 кота корниз
- плътност на застрояване - 25%
- Кинт - 0.8
- озеленени площи min 60%
- min 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност

Функционалното отреждане на УПИ в тази зона е за "вилно строителство".

В тази зона попадат УПИ ІV от кв. 6 с площ 11 326 кв.м и УПИ ІV от кв. 7 с площ 13 683 кв.м.

Съществуващите пътища по плана за земеразделяне са интегрирани в уличната мрежа, като основният път между масивите посока юг-север е запазен и служи за пешеходна алея. На плана за застрояване на всеки УПИ е поставена матрица със съответните устройствени показатели. Застрояването е указано с ограничителни линии на застрояване. Необходимите парко места се осигуряват за всеки УПИ в рамките на собствените му граници.